Logo pour impression zoom

Héron garde-boeuf (Bubulcus ibis)